shuffle

[ˈʃʌf(ə)l] [ˈʃʌf(ə)l]

v. 拖着脚走;(因不适、紧张或尴尬而)坐立不安,把脚动来动去;将(纸张等)变换位置,打乱顺序;洗(牌);匆忙地整理(或浏览);笨拙地穿上;随机播放;逃避责任(或义务);<古>躲闪,支吾,搪塞

n. 拖着脚走;洗牌;曳步舞;慢切分节奏,曳步舞拍;变换位置;搅乱,改组;(CD 机上)非顺序自由播放装置

[ 复数:shuffles 第三人称单数:shuffles 现在分词:shuffling 过去式:shuffled 过去分词:shuffled]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-29 06:29:56 2023-03-29 06:29:22 2023-03-29 08:27:28 2023-03-29 08:31:26 2023-03-29 08:13:04 2023-03-29 08:38:13 2023-03-29 07:20:26 2023-03-29 08:08:28 2023-03-29 06:51:50 2023-03-29 07:08:45 2023-03-29 06:28:52 2023-03-29 06:47:15 2023-03-29 06:52:10 2023-03-29 08:19:06 2023-03-29 06:46:36 2023-03-29 08:16:02 2023-03-29 08:18:55 2023-03-29 06:41:11 2023-03-29 08:31:29 2023-03-29 07:24:53